OPERADOR/DISSENYADOR (480)
"Garantia 30 mesos formativa"


Objectiu : Formarse per poder ser capaç de crear i mantenir un espai web.
 
Internet
Freehand
Corel Draw
Photoshop
Frontpage
Dreamweaver
Flash
Image Ready
Fireworks
HTML-DHTML
Javascript
Internet usuari
Conceptes bàsics de la xarxa
Aprendre a navegar
Correu i noticies
Programes videoconferència
Programes ftp ( transmisió de dades )
 

Frontpage
Introducció
El editor
Creació de vincless i marcadors
Inserció d`imatges
Taules
Propietats de pàgina
Marcs
Animacions
so ApletsJava
Fancions CGIS
Dreamweaver

Dreamweaver
Introducció
Creació de vincles i marcadors
Inserció d´imatges
formularis i camps
Taules
Taules de disposició
Propietats de pàgina
Marcs
Botoneres
Animacions DHTML
So Aplets Java
Inserció d'elements SWF

Image Ready
Capacitats dels programes
Creació de fons
Gestió d´animacions
Gestió d´imatges i gràfics
Utilització de javascript per rollovers
Creació d´una pàgina completa
Vinculació amb editors HTML

HTML i Javascript
Capacitats dels llenguatges
Codificació i maquetació amb HTML
Creació de funcions en javascript

Corel Draw / Freehand
Entorn dels programes i diferències
Personalització de l´entorn
Funcions de les finestres flotants
Preparació de l´espai de treball
Figures bàsiques
Tractament de linies i vectors
Degradats, textures..,
Efectes i modificacions sobre figures
El text
Eines de modificació del text
Capes i estils
Documents de varies pàgines

Photoshop
Introducció als entorns
Les eines
Seleccions i operacions amb canals
Capes : creació i funcionalitat
Màscares de capes
Tractament de text
Efectes i filtres
Canvis de tamany i ressolució

Flash
Introducció i estudi de les capacitats del programa
Els símbols
Sistemes d'animació
Importació de formes
El so
Formularis
Actions script

Fireworks
Capacitat del programa
Gestió d´imatges
Gestió de gràfics
Creació rollovers
Creació de menus i desplegables
Creació d`una pàgina completa